Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

GRAFIK NA WAKACJE 2014

W związ­ku z nad­cho­dzą­cy­mi wa­ka­cja­mi in­for­mu­je­my, że w ter­mi­nie od 1 lip­ca do 31 sierp­nia 2014 tre­nin­gi grup tai chi oraz kung fu są za­wie­szo­ne. W mie­sią­cu lip­cu od­by­wać się bę­dą je­dy­nie za­ję­cia SANDA, a klub czyn­ny bę­dzie wy­łącz­nie w go­dzi­nach tre­nin­go­wych. W sierp­niu klub jest nieczynny. 

czytaj dalej »

Eg­za­min na stop­nie Choy Lee Fut Kung Fu 2014

Eg­za­min w Szko­le Sztuk Wal­ki IRBIS roz­pocz­nie się w so­bo­tę 14 czerw­ca 2014 o godz. 12:00. Po­ni­żej po­da­je­my pro­gno­zo­wa­ny czas roz­po­czę­cia eg­za­mi­nów na po­szcze­gól­ne stop­nie Choy Lee Fut Kung Fu. Wszyst­kim ży­czy­my dy­plo­mu z wyróżnieniem.
Po­każ­cie du­cha walki! 

czytaj dalej »

Warto zobaczyć

Galeria


    Warning: Use of undefined constant setup_page_ID_wushu - assumed 'setup_page_ID_wushu' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wordpress/wp-content/themes/irbis-1.0/template-news.php on line 146