NOWY SEZON 2014/2015

Gra­fik na se­zon 2014/2015 już funk­cjo­nu­je na na­szych stro­nach in­ter­ne­to­wych www.irbis-wushu.pl oraz www.irbis-centrumsportu.pl. Za­chę­ca­my do spraw­dze­nia har­mo­no­gra­mu tre­nin­gów – sprawdź do któ­rej gru­py na­le­żysz i kie­dy masz zajęcia!

czytaj dalej »