Mie­siąc pod zna­kiem mistrzostw

Mi­strzo­stwa Świa­ta Wu­shu Tra­dy­cyj­ne­go w Chi­nach oraz V Otwar­te Mi­strzo­stwa Pod­kar­pa­cia Wu­shu to im­pre­zy spor­to­we, w któ­rych udział we­zmą Ir­bi­sy. Kie­dy To­masz Bi­lut re­pre­zen­to­wać bę­dzie bar­wy na­ro­do­we na za­wo­dach w Azji, na­si mło­dzi adep­ci Kung Fu sta­ną do bo­ju o miej­sca me­da­lo­we w Rze­szo­wie. Trzy­maj­cie kciu­ki za na­szych za­wod­ni­ków i reprezentantów!

czytaj dalej »