LETNI OBÓZ KUNG FU + Akro­ba­ty­ka! – ISTEBNA 2015

W ter­mi­nie od 17 li­piec do 24 li­piec oraz od 25 li­piec do 01 sier­pień Szko­ła Sztuk Wal­ki IRBIS za­pra­sza na Let­nie Obo­zy Spor­to­we Kung Fu w miej­sco­wo­ści Isteb­na. Pierw­szy ter­min dla mło­dzie­ży i do­ro­słych, ko­lej­ny dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Wiel­kim suk­ce­sem w zi­mie oka­za­ły się za­ję­cia Akro­ba­ty­ki dla wszyst­kich uczest­ni­ków obo­zu dla­te­go pod­czas obo­zów let­nich znów bę­dzie­my mie­li oka­zję po­tre­no­wać spraw­ność ruchową!

czytaj dalej »