Eg­za­mi­ny na stop­nie Choy Lee Fut Kung Fu

Już 13 i 14 czerw­ca od­bę­dą się ko­lej­ne eg­za­mi­ny na stop­nie za­awan­so­wa­nia w Choy Lee Fut Kung Fu dla uczniów na­szej szko­ły. Po­nie­waż bar­dzo du­ża licz­ba osób de­kla­ru­je uczest­nic­two, a tak­że po raz pierw­szy eg­za­min bę­dą zda­wać oso­by sta­ra­ją­ce się o uzy­ska­nie stop­nia Zie­lo­ny I, eg­za­mi­ny bę­dą od­by­wać się w so­bo­tę oraz w niedzielę.

czytaj dalej »