Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

KUNG FU styl Choy Lee Fut – za­pi­sy do grup!

Ru­szy­ły za­pi­sy do no­wych grup Choy Lee Fut Kung Fu. Tre­nin­gi star­tu­ją już od 1 wrze­śnia. Za­ję­cia od­by­wa­ją się w róż­nych gru­pach wie­ko­wych: dzie­cię­cych oraz mło­dzie­żo­wo-do­ro­słych. Na stro­nie do wglą­du jest już no­wy gra­fik na ca­ły se­zon 2015/2016 – sprawdź.

czytaj dalej »

Ogól­no­pol­ska Tra­sa #Hejt­Bu­sters – kra­kow­ski fi­nał w IRBISie

Już 23 sierp­nia w Cen­trum Spor­tu i Szko­le Sztuk Wal­ki IBIS od­bę­dzie się spo­tka­nie z Mi­cha­łem Waw­rzy­nia­kiem – po­my­sło­daw­cą ak­cji #Hejt­Bu­sters. Pod­czas wy­stą­pie­nia, któ­re roz­pocz­nie się o go­dzi­nie 14:00, bę­dzie moż­na do­wie­dzieć się wie­lu rze­czy na te­ma­ty czym jest hejt i ja­kie ma on kon­se­kwen­cje oraz jak ra­dzić so­bie z tym zjawiskiem.

czytaj dalej »

Warto zobaczyć

Galeria


    Warning: Use of undefined constant setup_page_ID_wushu - assumed 'setup_page_ID_wushu' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wordpress/wp-content/themes/irbis-1.0/template-news.php on line 146