Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

Zmia­ny w go­dzi­nach tre­nin­gów w okre­sie Świą­tecz­no-No­wo­rocz­nym (21.12 – 31.12)

UWAGA! W okre­sie przed Świę­ta­mi Bo­że­go Na­ro­dze­nia oraz przed No­wym Ro­kiem tre­nin­gi nie­któ­rych grup ule­ga­ją zmia­nie. Od 21 grud­nia do koń­ca mie­sią­ca za­pra­sza­my na tre­nin­gi wg har­mo­no­gra­mu, któ­ry znaj­du­je się po­ni­żej. Jed­no­cze­śnie in­for­mu­je­my, że klub bę­dzie nie­czyn­ny w Wi­gi­lię 24 grud­nia i 25 grud­nia oraz w Syl­we­stra 31 grud­nia i No­wy Rok 1 stycz­nia. Pa­mię­taj­cie, że od stycz­nia ćwi­czy­my wg no­we­go roz­kła­du, któ­ry znaj­dzie­cie w za­kład­ce ZAJĘCIA.

Warto zobaczyć