Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

KUNG FU styl Choy Lee Fut – za­pi­sy do grup STYCZEŃ 2016!

Ru­szy­ły za­pi­sy do no­wych grup Choy Lee Fut Kung Fu. Tre­nin­gi star­tu­ją od 4 stycz­nia. Za­ję­cia od­by­wa­ją się w róż­nych gru­pach wie­ko­wych: dzie­cię­cych oraz mło­dzie­żo­wo-do­ro­słych. Na stro­nie do wglą­du jest już no­wy gra­fik na ca­ły se­zon 2015/2016 – sprawdź.

czytaj dalej »

Zmia­ny w go­dzi­nach tre­nin­gów w okre­sie Świą­tecz­no-No­wo­rocz­nym (21.12 – 31.12)

UWAGA! W okre­sie przed Świę­ta­mi Bo­że­go Na­ro­dze­nia oraz przed No­wym Ro­kiem tre­nin­gi nie­któ­rych grup ule­ga­ją zmia­nie. Od 21 grud­nia do koń­ca mie­sią­ca za­pra­sza­my na tre­nin­gi wg har­mo­no­gra­mu, któ­ry znaj­du­je się po­ni­żej. Jed­no­cze­śnie in­for­mu­je­my, że klub bę­dzie nie­czyn­ny w Wi­gi­lię 24 grud­nia i 25 grud­nia oraz w Syl­we­stra 31 grud­nia i No­wy Rok 1 stycz­nia. Pa­mię­taj­cie, że od stycz­nia ćwi­czy­my wg no­we­go roz­kła­du, któ­ry znaj­dzie­cie w za­kład­ce ZAJĘCIA.

Eg­za­miny na stop­nie Choy Lee Fut Kung Fu

Już 19 grud­nia od­będą się ko­lejne eg­za­miny na stop­nie za­awan­so­wa­nia w Choy Lee Fut Kung Fu dla uczniów na­szej szko­ły. W so­botę 19 grud­nia za­pra­szamy o wska­za­nych porach:

czytaj dalej »

Warto zobaczyć

Galeria


    Warning: Use of undefined constant setup_page_ID_wushu - assumed 'setup_page_ID_wushu' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wordpress/wp-content/themes/irbis-1.0/template-news.php on line 146