26-27 MAJA – KLUB ZAMKNIĘTY

Wra­ca­my na tre­nin­gi w po­nie­dzia­łek 30 ma­ja, a ca­ły dłu­gi week­end pro­si­my trzy­maj­cie kciu­ki z in­struk­to­rów Cen­trum Ket­tle­bell Kra­ków, któ­rzy pod­cho­dzą do kur­su Strong­First czy­li od­po­wied­ni­ka czar­ne­go pa­sa w Hard­sty­le Kettlebell.

czytaj dalej »