Eg­za­miny na stop­nie Choy Lee Fut Kung Fu

Już 19 czerw­ca od­będą się ko­lejne eg­za­miny na stop­nie za­awan­so­wa­nia w Choy Lee Fut Kung Fu dla uczniów na­szej szko­ły. W nie­dzie­lę 19 czerw­ca za­pra­szamy o wska­za­nych porach:

czytaj dalej »