UWAGA! ZMIANY W GRAFIKU W OKRESIE 09.12-20.12.2016

W związ­ku z wy­jaz­da­mi szko­le­nio­wy­mi tre­ne­rów Pio­tra Ko­wa­li­ka i An­dże­li­ki Ste­fań­skiej na­stę­pu­ją tym­cza­so­we zmia­ny w gra­fi­ku za­jęć Kung Fu w okre­sie od 9 do 20 grud­nia 2016.

czytaj dalej »