SEZON TRENINGOWY 2017 / 2018 – za­pi­sy do grup

No­wy se­zon tre­nin­go­wy star­tu­je w po­nie­dzia­łek 4 wrze­śnia 2017. Bądź­cie go­to­wi na no­we wy­zwa­nia! Na­bór do grup po­cząt­ku­ją­cych Kung Fu dzie­ci oraz mło­dzież i do­ro­śli trwa. W za­kład­ce ZAJĘCIA znaj­dzie­cie ak­tu­al­ny har­mo­no­gram, mo­gą po­ja­wić się w nim ma­łe zmia­ny, więc bądź­cie czujni.

czytaj dalej »