FERIE 2018 – 12.02-23.02 zmia­ny w gra­fi­ku zajęć

W lu­tym w okre­sie fe­rii zi­mo­wych czy­li od 12-23 lu­te­go tre­nin­gi od­by­wać się bę­dą w gru­pach łą­czo­nych wg. po­niż­sze­go rozkładu:

czytaj dalej »