12 Li­sto­pa­da 2018 – Jak bę­dzie otwar­ty klub?

W związ­ku z ogło­sze­niem dnia 12 Li­sto­pa­da Świę­tem Pań­stwo­wym in­for­mu­je­my, że w tym dniu za­ję­cia KUNG FU od­bę­dą się.

czytaj dalej »