Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Adres i mapka dojazdu na nasze zajęcia

Ad­res

Szko­ła Sztuk Wal­ki IRBIS
ul. Cheł­moń­skie­go 255
31-348 Kra­ków

Li­nie au­to­bu­so­we: 118, 210, 230
(przy­sta­nek Ja­sno­gór­ska)
Li­nia au­to­bu­so­wa: 120
(przy­sta­nek Oj­cow­ska)

Go­dzi­ny otwar­cia:

po­nie­dzia­łek – pią­tek
od 15:45 do 21:30

Kon­takt te­le­fo­nicz­ny:

po­nie­dzia­łek – pią­tek
od 10:00 do 21:30

Map­ka

Kontakt z biurem

Da­ne kon­tak­to­we

tel. +48 (12) 626 01 78

uksirbis@op.pl

IRBIS na Fa­ce­bo­oku

Na­sze biu­ro – tyl­ko dla ko­re­spon­den­cji

Uczniow­ski Klub Spor­to­wy IRBIS
ul. Wa­lew­skie­go 14
30-094 Kra­ków