Szkoła Sztuk Walki IRBIS

Szko­ła Sztuk Wal­ki IRBIS  to jed­na z naj­bar­dziej pro­fe­sjo­nal­nych pla­có­wek w Pol­sce pie­lę­gnu­ją­cych tra­dy­cję chiń­skiej sztu­ki wal­ki Kung Fu (Wu­shu). Po­wsta­ła je­sie­nią 2009 ro­ku w ha­li przy uli­cy Cheł­moń­skie­go 255 w Kra­ko­wie. Po­sia­da trzy du­że sa­le tre­nin­go­we (łącz­nie po­nad 400m2) z lu­stra­mi, wy­po­sa­żo­ne w spe­cja­li­stycz­ny sprzęt spor­to­wy (po­sia­da­my jed­ną z dwóch do­stęp­nych w Pol­sce plat­form do tre­nin­gu form spor­to­wych). Pierw­sza przy­sto­so­wa­na jest do tre­nin­gu sztuk wal­ki, dru­ga do za­jęć akro­ba­tycz­nych, ta­necz­nych i fit­nes­so­wych, a trze­cia do tre­nin­gu si­ło­we­go Hard­Sty­le Ket­tle­bell (wię­cej in­for­ma­cji na www.irbis-centrumsportu.pl).

W bu­dyn­ku są dwie szat­nie, za­ple­cze sa­ni­tar­ne (to­a­le­ty i prysz­nic) oraz re­cep­cja, nad któ­rą znaj­du­je się przy­tul­na po­cze­kal­nia, skąd moż­na ob­ser­wo­wać trwa­ją­cy tre­ning lub po­czy­tać ga­ze­tę re­lak­su­jąc się przy kub­ku smacz­nej ka­wy. Do dys­po­zy­cji na­szych go­ści ma­my rów­nież du­ży pry­wat­ny par­king, a na te­re­nie szko­ły bez­płat­ny do­stęp do In­ter­net WiFi.

Pro­wa­dzi­my za­ję­cia dla dzie­ci, mło­dzie­ży i do­ro­słych. Za­pra­sza­my za­rów­no tych, któ­rzy my­ślą je­dy­nie o re­kre­acji, jak rów­nież oso­by za­in­te­re­so­wa­ne spor­to­wą ka­rie­rą zwią­za­ną z chiń­ski­mi sztu­ka­mi i spor­ta­mi wal­ki. Na­si do­świad­cze­ni, po­sia­da­ją­cy mi­ni­ste­rial­ne kwa­li­fi­ka­cje dys­cy­pli­ny Kung Fu (Wu­shu) in­struk­to­rzy oraz pro­fe­sjo­nal­ne wy­po­sa­że­nie klu­bu gwa­ran­tu­ją na­szym uczniom bez­piecz­ny i efek­tyw­ny tre­ning. Szko­ła Sztuk Wal­ki IRBIS dzia­ła pod pa­tro­na­tem Pol­skie­go Związ­ku Wu­shu, a w 2009 ro­ku zo­sta­ła wy­bra­na na ofi­cjal­ne Cen­trum Szko­le­nia Ka­dry Pol­ski Wushu. 

Szcze­gó­ło­wy plan tre­nin­gów znaj­dą Pań­stwo w dzia­le Za­ję­cia. Za­pra­sza­my do wspól­ne­go trenowania!

Ofe­ru­je­my za­ję­cia z zakresu:

 • Kung Fu tra­dy­cyj­ne w opar­ciu o po­łu­dnio­wy styl Choy Lee Fut
 • sa­mo­obro­ny
 • wol­nej wal­ki – San­da-Kick­bo­xing, Mu­ay Thai, MMA
 • form spor­to­wych i tra­dy­cyj­nych – Taolu
 • chiń­skiej gim­na­sty­ki Tai Chi/Qi Gong

Pod­czas tre­nin­gów Kung Fu tra­dy­cyj­ne­go po­zna­je­my taj­ni­ki chiń­skiej sztu­ki wal­ki, sty­lu Choy Lee Fut oraz uczy­my się tech­nik wol­nej wal­ki San­da Kick­bo­xing. W pro­gra­mie znaj­du­je się rów­nież na­uka po­słu­gi­wa­nia się chiń­ską bro­nią tra­dy­cyj­ną, np. sza­bla, kij, włócz­nia, miecz.

Na tre­nin­gach San­da Kick-bo­xing po­za tech­ni­kami ręcz­nymi, noż­nymi oraz rzu­tami wpro­wa­dzane są tak­że tech­niki par­te­rowe, dzię­ki cze­mu re­ali­zujemy pro­gram mie­sza­nych sztuk wal­ki, czy­li MMA. W pro­ce­sie szko­le­nio­wym zwra­ca­my szcze­gólną uwa­gę na do­kładne tech­nicz­nie, si­łowe oraz wszech­stronne przygotowanie.

Za­ję­cia Tai Chi/Qi Gong  to ćwi­cze­nia re­lak­sa­cyj­ne, po­le­ga­ją­ce na ła­god­nym i har­mo­nij­nym ru­chu po­łą­czo­nym z na­uką kon­cen­tra­cji i pra­wi­dło­we­go od­dy­cha­nia. Ce­lem tej prak­ty­ko­wa­nej od wie­ków przez Chiń­czy­ków gim­na­sty­ki jest po­pra­wa zdro­wia oraz uzy­ska­nie we­wnętrz­nej rów­no­wa­gi i spo­ko­ju ducha.

 Co zy­skasz tre­nu­jąc Kung Fu (Wu­shu)?

 • wzmoc­nisz swo­je ciało
 • zbu­du­jesz kon­dy­cję, po­lep­szysz ko­or­dy­na­cję i sprawność
 • na­uczysz się jak za­cho­wać kon­tro­lę w sy­tu­acjach stresowych
 • roz­wi­niesz samodyscyplinę
 • od­naj­dziesz de­ter­mi­na­cję w dą­że­niu do celu
 • na­bę­dziesz umie­jęt­no­ści tra­dy­cyj­nej wal­ki wręcz i po­słu­gi­wa­nia się bronią
 • po­znasz aspekt mo­ralny i etycz­ny wschod­niej sztu­ki walki
 • do­wiesz się wię­cej o bo­ga­tej kul­tu­rze Chin
 • zre­ali­zu­jesz ory­gi­nal­ną pasję…gdy in­ni da­lej bę­dą o tym tyl­ko marzyć

Ćwi­cze­nie w na­szej szko­le to:

 • szan­sa po­zna­nia no­wych, cie­ka­wych ludzi
 • atrak­cyj­ny spo­sób spę­dza­nia wol­ne­go cza­su w przy­ja­znej atmosferze
 • moż­li­wość roz­ła­do­wa­nia stre­sów dnia codziennego
 • do­bry i bez­piecz­ny trening!

Szko­ła czyn­na jest od po­nie­dział­ku do piąt­ku w go­dzi­nach 15:30 – 21:30.
In­for­ma­cja te­le­fo­nicz­na: 12 626 01 78,  po­nie­dzia­łek – pią­tek od  10:00 do 21:30.