Wschod­nie sztu­ki wal­ki roz­po­czę­ła od tre­nin­gów Hung Gar Ku­en Kung Fu w szko­le Fu Hok Ku­en Płock. Obec­nie po­sze­rza swo­je umie­jęt­no­ści tak­że o styl Choy Lee Fut pod okiem Si­fu To­ma­sza Cha­bow­skie­go oraz Si­hing Pio­tra Ko­wa­li­ka, a na­ukę Hung Gar kon­ty­nu­uje u Si­fu Mi­cha­ła Wą­sow­skie­go. Po­sia­da upraw­nie­nia in­struk­to­ra spor­tu ze spe­cja­li­za­cją Wu­shu, przy­zna­ne przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki RP. Jest człon­kiem Hung­ga Chow Wing Tak Mar­tial Arts As­so­cia­tion z sie­dzi­bą w Hong Kongu.

Ja­ko re­pre­zen­tant­ka Ka­dry Na­ro­do­wej wy­wal­czy­ła dwa brą­zo­we me­da­le na Mi­strzo­stwach Świa­ta Wu­shu Tra­dy­cyj­ne­go w Shiy­an – Chi­ny 2010 oraz sre­bro i brąz pod­czas Mi­strzostw Świa­ta Wu­shu Tra­dy­cyj­ne­go w Hu­ang­shan – Chi­ny 2012. Za te ostat­nie ja­ko je­dy­na pol­ska ka­dro­wicz­ka zo­sta­ła wy­róż­nio­na Na­gro­dą Mi­ni­stra Spor­tu i Tu­ry­sty­ki RP.

Wie­lo­krot­na uczest­nicz­ka oraz me­da­list­ka za­wo­dów ran­gi świa­to­wej, eu­ro­pej­skiej i ogól­no­pol­skiej. Pierw­sze miej­sca otrzy­ma­ła za wy­stę­py m.in. na Mi­strzo­stwach Pol­ski w 2009, 2011 i 2012 ro­ku. Po­dwój­na zło­ta me­da­list­ka Mi­strzostw Pol­ski 2013.