Tre­ning chiń­skich sztuk wal­ki roz­po­czął w 1991 ro­ku u Si­fu Grze­go­rza Ciem­bro­nie­wi­cza, uzna­ne­go mi­strza sys­te­mu Choy Lee Fut Chen Fa­mi­ly. Od wie­lu lat je­den z naj­bar­dziej uty­tu­ło­wa­nych, czo­ło­wych za­wod­ni­ków Kung Fu (Wu­shu) w Pol­sce. Zaj­mu­je się tre­no­wa­niem form tra­dy­cyj­nych oraz form spor­to­wych. Po­sia­da ty­tu­ły Mi­strza Świa­ta wy­wal­czo­ne na Mi­strzo­stwach Świa­ta sys­te­mu Choy Lee Fut w ro­ku 2004 w Chi­le oraz 2006 w Chinach.

W 2010 ro­ku pod­czas Mi­strzostw Świa­ta Wu­shu Tra­dy­cyj­ne­go w Chi­nach zdo­był zło­ty i srebr­ny me­dal w kon­ku­ren­cji form tra­dy­cyj­nych. Wy­róż­nio­ny pre­sti­żo­wym ty­tu­łem „Naj­lep­sze­go Za­wod­ni­ka Ro­ku 2006” przy­zna­nym przez Ame­ry­kań­ską Fe­de­ra­cję Chiń­skie­go Ku­oshu w Bal­ti­mo­re w Sta­nach Zjednoczonych.

Swo­je umie­jęt­no­ści do­sko­na­lił pod okiem Mi­strzów sys­te­mu Choy Lee Fut: Mi­strza Chen Yong Fa – spad­ko­bier­cy sys­te­mu Choy Lee Fut, Si­fu Grze­go­rza Ciem­bro­nie­wi­cza oraz Si­fu To­ma­sza Cha­bow­skie­go. Po­sia­da sto­pień „czar­ny I” w Choy Lee Fut Kung Fu.

Wu­shu Spor­to­we­go uczył się mie­dzy in­ny­mi od mi­strza Yuan Wen Qin­ga, uwa­ża­ne­go obec­nie za jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych chiń­skich za­wod­ni­ków wszech cza­sów. Od kil­ku lat re­gu­lar­nie szko­li się w Chi­nach pod­no­sząc swo­je umie­jęt­no­ści pod kie­run­kiem zna­nej chiń­skiej tre­ner Zhang Xi­zhen. W kra­ju uczy się mie­dzy in­ny­mi od pol­skie­go olim­pij­czy­ka dys­cy­pli­ny Wu­shu – An­drze­ja Top­czew­skie­go.

Piotr Ko­wa­lik jest Mi­strzem Pol­ski tra­dy­cyj­nych form po­łu­dnio­wych. Na­le­żał do za­wod­ni­ków Pol­skiej Ka­dry Na­ro­do­wej Pol­skie­go Związ­ku Wu­shu w for­mach tra­dy­cyj­nych  i spor­to­wych. Od wie­lu lat zło­ty me­da­li­sta kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych za­wo­dów Kung Fu – Wushu.

Po­sia­da upraw­nie­nia Sę­dzie­go Mię­dzy­na­ro­do­we­go kla­sy eu­ro­pej­skiej w for­mach spor­to­wych oraz I kla­sę Sę­dziow­ską Pol­skie­go Związ­ku Wu­shu w for­mach tra­dy­cyj­nych i spor­to­wych. Po­sia­da li­cen­cję in­struk­to­ra spor­tu Wu­shu wy­da­ną przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej. W ro­ku 2009 Piotr Ko­wa­lik ukoń­czył Aka­de­mię Wy­cho­wa­nia Fi­zycz­ne­go na wy­dzia­le Wy­cho­wa­nie Fi­zycz­ne, kie­ru­nek Tu­ry­sty­ka i Re­kre­acja i uzy­skał ty­tuł magistra.