Ofe­ru­je­my za­ję­cia z zakresu:

 

  • Kung Fu tra­dy­cyj­ne­go w opar­ciu o po­łu­dnio­wy styl Choy Lee Fut
  • sa­mo­obro­ny
  • wol­nej wal­ki – San­da Kick­bo­xing, K1, MMA
  • chiń­skich za­pa­sów – Shu­ai Jiao
  • form spor­to­wych i tra­dy­cyj­nych – Taolu
  • akro­ba­ty­ki spor­to­wej i kalisteniki
  • hard­sty­le ket­tle­bell Pa­vla Tsatsouline’a

Uwa­ga! Gru­py pla­no­wa­ne mo­gą ru­szyć od mi­ni­mum trzech tre­nu­ją­cych osób. Na­bór trwa ca­ły rok.

Ist­nie­je moż­li­wość za­jęć in­dy­wi­du­al­nych z wy­bra­nym tre­ne­rem. Wię­cej in­for­ma­cji udzie­la re­cep­cja szkoły.

Cen­nik treningów:

Mie­sięczna skład­ka członkowska

KUNG FU
1 tre­ning w tygodniu
Dzie­ci i mło­dzież (do 18 lat) – 90 zł
Do­ro­śli – 110 zł

2 tre­nin­gi w tygodniu
Dzie­ci i mło­dzież (do 18 lat) – 130 zł
Do­ro­śli – 150 zł

3 tre­nin­gi w tygodniu
Dzie­ci i mło­dzież (do 18 lat) – 150 zł
Do­ro­śli – 170 zł

Po­je­dyn­cze wej­ście – 30 zł

UWAGA! No­we oso­by ma­ją 10% zniż­ki na pierw­szy mie­siąc za­jęć i są w sta­nie utrzy­mać ten ra­bat przy za­cho­wa­niu cią­gło­ści karnetu.

AKROBATYKA / KALISTENIKA
Dzie­ci, mło­dzież i dorośli
1 tre­ning w ty­go­dniu – 80 zł
2 tre­nin­gi w ty­go­dniu – 110 zł
3 tre­nin­gi w ty­go­dniu – 140 zł

HARDSTYLE KETTLEBELL
Do­ro­śli i młodzież
1 tre­ning w ty­go­dniu – 100 zł
2 tre­nin­gi w ty­go­dniu – 130 zł
3 tre­nin­gi w ty­go­dniu – 150 zł

ZNIŻKI DLA RODZIN I STUDENTÓW
Zniż­ka ro­dzin­na – 10 zł upu­stu dla każ­dej ko­lej­nej oso­by (sztu­ki walki)
Zniż­ka stu­denc­ka – 10% ta­niej (sztu­ki walki)